From Breeder - Kasvattajalta

Alla johdantoa kasvattajalta

Below short introduction from breeder

Alaskanmalamuutti on raskaan kuorman vetokoira. Rodun kasvatuksessa tuleekin ottaa tämä huomioon. On tärkeää, että alaskanmalamuutti säilyttää ne alkuperäiset ominaisuudet, jotka mahdollistavat koiran työskentelyn rodulle ominaisessa työssä. Jalostuskoiran tulee olla terve. Koiran rakenteen ja olemuksen tulee vastata rotumääritelmää. Alaskanmalamuutin luonne on lempeä ja ystävällinen, se ei ole ”yhden miehen koira”.

Alaskanmalamuutti kuuluu Suomen kennelliiton PEVISA (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) ohjelmaan eli molemmilla jalostukseen käytettävillä vanhemmilla tulee olla rotukohtaiset viralliset tutkimustulokset voimassa astutushetkellä. Alaskanmalamuutti-yhdistyksellä on myös omat tarkemmat kriteerit jalostukseen käytettävien koirien kohdalla. Toivommekin, että kaikki kasvattamamme koirat tutkitaan mahdollisien perinnöllisten sairauksien varalta. Tällä tavalla tehden edistämme rodun terveyttä.

Pentueet suunnitellaan siten, että ensisijaisesti saamme koiria omaan valjakkoomme. Toki emme pysty niitä kaikkia pitämään ja niille etsimmekin sopivia koteja.

Pentumme luovutetaan 7-8-viikkoisina. Pennut rekisteröidään, eläinlääkäri tekee pennuille pentuetarkastuksen ja laittaa samalla myös mikrosirut. Jokainen pentu saa kansion, jossa on ohjeita pennun kasvatuksesta, tietoa eri harrastuksista, kattavat ruokintaohjeet, terveydenhoito-ohjeita, rotumääritelmä, 5-polven sukutaulu ym.

Jos tulevat pentueemme herättivät kiinnostuksesi, ota yhteyttä niin voimme keskustella lisää. Toivon myös, että saan tavata mahdolliset pennunostajat ennen kuin mahdollinen osto/myyntipäätös lyödään lukkoon. Tällä tavoin varmistamme molemmat, että suunniteltu rotu on varmasti oikea valinta ja että, rotu vastaa sitä mitä pentua harkitseva on siitä ajatellut. On tärkeää, että jokainen pentu saa pysyvän ja sitä rakastavan kodin.

Toivomme pennuille kotia, jossa niiden kanssa harrastetaan aktiivisesti, kilpailu ei ole itsetarkoitus. Malamuutti on rotu, jonka kanssa tulee viettää paljon aikaa ja sillä tulee olla myös paljon erilaisia toiminnallisia virikkeitä. Toivomme myös, että kasvatteja käytettäisiin näyttelyissä. Näin saamme arvokasta tietoa koirieni jalostusarvosta. Toivomme, että saamme olla mukana seuraamassa pennun kehitystä aikuiseksi ja sen elämää myös siitä eteenpäin. Voit aina tarvittaessa ottaa meihin yhteyttä, vastaamme mielellämme kysymyksiin ja otamme osaa niin iloihin kuin suruihin.

Jos sinusta nyt tuntuu, että nämä kaikki asiat eivät ole mahdottomia hoitaa, ota yhteyttä. Olet myös tervetullut tutustumaan koiriin sekä meihin ja meidän koteihin.

Rotumääritelmä ja muuta tietoa rodusta löytyy yhdistyksen virallisilta kotisivuilta: www.alaskanmalamuutti.net

Alaskan Malamute is a heavy weight pulling sleddog. You need to keep that in mind, when breeding Alaskan Malamutes. It is important, that Malamutes maintain those original qualities, that provide Malamute the ability to perform their duty as a heavy weight pulling sleddog. Breeding dog has to be healthy. Malamute's structure and appearance must respond requirements in breed standard. Alaskan Malamute's temperament is gentle and friendly, it isn't just "one man's dog".

Alaskan Malamute are in Finnish Kennel Club's PEVISA program (Program fighting against inherited abnormalities and diseases). Both parents must have valid official health results, before they are used to breeding. Finnish Alaskan malamute Club has also own criteria for breeding dogs. I hope, that all malamutes bred by us, will be health checked. This way we can pursue and maintain breed's health.

Our litters plans are mainly are based on our own needs to maintain active working team. As we cannot naturally keep them all, we are also looking new potential homes for them.

Our puppies are leaving to their new homes at 7-8 weeks old. We register all our puppies and also they will be veterinary checked and micro-chipped. Every puppy gets a file with instructions about growing and educating puppy, information about different activities, comprehensive feeding instructions, health issues, breed standard and 5-generation pedigree.

If you are interested in our upcoming litters, please contact, so we can discuss more. I hope, that I get as much as possible info about your home, family, other pets and you too, before we make any decisions. This way we can both ensure, that breed is right choice for you and it fulfills buyer's requirements. It is really important, that every puppy gets lifetime and loving home.

We hope puppies to get active homes, competing is not necessity. Alaskan malamute is a breed, of which you need to spend lot of time and it needs to be provided different functional activities. I also hope, that our puppies are taken to shows. That gives us valuable info about our breeding dogs' value. I also hope, that I can follow puppies growth and their life after that. You can contact us any time, we would love to answer any questions and participate both happy as well as sad moments.

If you feel, that these requirements aren't impossible, please contact us. You are also welcome to visit us and get to know our dogs and us.

Breed Standard and other info about Alaskan malamutes, you can find in Finnish Alaskanmalamute Club's website: www.alaskanmalamuutti.net

PAINA KUVAA - PRESS THE PICTURE